loading..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
標籤筆記本系列

新品-Be Myself 標籤系列-方眼 /橫罫 / 空白本(18k/25k/50k)

 

來寫下這屬於你生活態度、行為哲思的筆記!  ✒️
 

聰明記事 X 展現自我個性,從Be Myself 開始!!

 

 

方眼本-規劃有系統,助你釐清自我思緒,讓你學習、工作更上手
 

 

橫罫本-舒適行距,點對點好對齊設計,書寫.記錄更輕鬆
 

 

空白本-寫寫畫畫超自由,痛快揮灑不設限,是心靈舒寫,發揮創作的好本本。

 

粉粉們,找對筆記寫,用對方法,做筆記一點都不難
 

快來挑選適合的筆記吧 (・∀・)ノ  📓